Administratief beheer


Vergadering van Eigenaars

-Organiseren, uitschrijven en bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering

-Uitwerken van de notulen van de algemene ledenvergadering

-Toezenden aan de leden van de notulen van de vergadering van eigenaars

-Uitwerken besluiten welke genomen zijn tijdens de algemene ledenvergadering

 

Ledenadministratie

-Opzetten en bijhouden van de ledenadministratie

-Diverse werkzaamheden met betrekking tot eigendomsoverdrachten

 

Communicatie

-Verwelkomen en informeren van nieuwe leden van de Vereniging van Eigenaars

 met betrekking tot alle voor hen relevante zaken

-Verzorgen van de correspondentie van de VvE met de leden en met derden

-Aanschrijven van leden en/of gebruikers die handelen in strijd met de splitsingsakte,

 het splitsingsreglement of het huishoudelijk reglement.

 

Overig

-Adviseren over te treffen maatregelen tegen eventuele overtredingen van geldende regels en

 besluiten door appartementseigenaren en/of gebruikers

-Archiveren van alle stukken van de VvE met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen.