Tip 1: Een heel klein vermogen hoeft u niet op te geven
U moet uw aandeel in het vermogen van de VvE in uw aangifte in box 3 vermelden (zie ook tip 5). Uit mededelingen van het ministerie van Financiën blijkt echter, dat u uw aandeel in het vermogen van de VvE alleen hoeft op te geven als dit ‘van meer dan verwaarloosbare omvang' is. Met andere woorden: als het om een paar honderd euro gaat, hoeft u zich niet te vermoeien met het berekenen van het precieze bedrag. U zult er niet rijk van worden, want per saldo bespaart u 1,2% belasting over het bedrag dat u niet aangeeft, maar: alle kleine beetjes helpen.

Tip 2: extra rente-aftrek
Als uw VvE een lening heeft gesloten, is uw aandeel (uw breukdeel in de VvE) in de betaalde rente als rente eigen woning aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (box 1).
Kijkt u dus in de jaarrekening van de Vereniging van Eigenaren na of de VvE een lening heeft gesloten. U kunt uw aandeel in de betaalde rente zelf berekenen of uitgaan van een opgave die u van de VvE-beheerder of penningmeester krijgt.

Tip 3: heeft u een betalingsachterstand?
Het klinkt wellicht vreemd, maar als u een betalingsachterstand heeft (u had dus op 1 januari nog niet het volledige bedrag aan eigenaarsbijdragen voor het voorgaande boekjaar  betaald) dan kunt u deze in mindering brengen op het vermogen dat u in box 3 van de inkomstenbelasting opgeeft.

Tip 4: heeft u geld geleend?
Als u geld heeft geleend om de eigenaarsbijdragen te kunnen voldoen, kunt u het bedrag van die lening in mindering brengen op de rendementsgrondslag in box 3.

Hoe kunt u correct aangifte doen?

Tip 5: uw aandeel in het vermogen van de VvE
Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet u uw aandeel in het vermogen opgeven in box 3 (Sparen en beleggen). Dit is alleen nodig als uw bezittingen op 1 januari 2012 meer waard waren dan € 21.139. Dit bedrag is het ‘heffingsvrij vermogen', als u heel 2011 een fiscale partner had, is het bedrag € 42.278. Soms verstrekt de VvE-beheerder of de VvE-penningmeester een opgave. Maar u kunt uw aandeel ook zelf berekenen aan de hand van de balans van de VvE. Meer uitleg over de berekening en een stap-voor-stap-uitleg bij uw elektronische aangifte.

Tip 6: controle van de jaarlijkse opgave
Vaak zal de VvE-beheerder of penningmeester u opgave doen van uw aandeel in het vermogen van de VvE. Het is belangrijk dat deze opgave klopt. Immers: als de opgave te hoog is, betaalt u teveel inkomstenbelasting. En als de opgave (veel) te laag is, heeft u kans op een naheffingsaanslag en zelfs op een boete. De juistheid van de opgave is afhankelijk van de juiste weergave van de reservebedragen in de jaarrekening en van een goede verdeling op basis van de breukdelen. U kunt de opgave zelf controleren (zie tip 5). Maar het is aan te bevelen dat de kascommissie van de VvE alle opgaven ook controleert. Spreek dat dus in de ledenvergadering af!

Bespaar belasting bij verkoop van uw appartement!

Tip 7: Overdrachtsbelasting
Bij verkoop van uw appartement hoeft de koper geen overdrachtsbelasting te betalen over het in de verkoopprijs begrepen aandeel in het onderhoudsreservefonds (en eventuele algemene reserve). Zorg dus dat de koopsom wordt gesplitst in een bedrag voor het appartement zelf en het aandeel in het fonds. Dat is direct in het voordeel van de koper (die de overdrachtsbelasting betaalt) maar indirect natuurlijk ook in uw voordeel. Ziet u er dus op toe dat de notaris de koopsom splitst.